دیابت و انواع ان
انواع اشکال دارویی
کرم لافارر - صفحات داخلی
اهتمام به کیفیت - صفحه داخلی
تبلیغات شما
کلوران
  سم بوتولینوم

  سم بوتولینوم

  سم بوتولینوم خالص با نام تجاری بوتاکس، بوسیله کلستردیوم بوتولینوم ، در  محیط کشت با دیالیز  و رسوب اسید بدست می آید. بوتولینیوم توکسین بوسیله کلستردیوم بوتولینوم که ...

  مورفین

  مورفین

  -

  فنتانیل

  فنتانیل

  فنتانیل به‌عنوان یک آگونیست با گیرنده‌های شبه‌تریاک پیوند می‌یابد و بر احساس درد تأثیر می گذارد و از این طریق اثر ضد درد خود را برای دردهای متوسط تا شدید اعمال می‌کند. اثرات این دا...

  ارگونوین

  ارگونوین

  متیل ارگونوین عضله رحم رامستقیماً تحریک می‌کند. انقباض دیواره‌رحم و اطراف رگهای خونریزی دهنده درمحل جفت سبب توقف خونریزی می‌شود.متیل ارگونوین شبیه دیگر آلکالوئیدهای ارگوت، باتحریک ...

  ارگوتامین

  ارگوتامین

  ارگوتامین از آلکالوئیدهای ارگوت (نوعی قارج) است و عملکردی پیچیده دارد. این ماده آگونیست نسبی گیرنده‌های میانجی‌های عصبی مختلفی مانند نوراپی نفرین، سروتونین و دوپامین است.اثر آن برر...

  سالمترول+فلوتگازون

  سالمترول+فلوتگازون

  لطفا به مونوگراف سالمترول و فلوتیکازون مراجعه شود

  پرسیدین

  پرسیدین

  پراستیک اسید (پرسیدین) ترکیبی شیمیایی از خانواده پراکسیدهای ارگانیک است که در محیط های آبی در اثر ترکییب استیک اسید با پراکسید هیدروژن ایجاد شده و به دلیل پتانسیل بالای اکسیداسیون ...

  استئوکر

  استئوکر

  لطفا به مونوگراف کلسیم+ویتامین د3 مراجعه کنید.

  وی ام پروتئین

  وی ام پروتئین

  رادیان کرم ماساژ

  رادیان کرم ماساژ