اطلاعات دارویی متریزامید

Metrizamide

محل تبلیغ - صفحه داخلی بالا

متریزامید Metrizamide

English

متریزامید به عنوان یک ماده حاجب غیر یونی استفاده می شود.

مکانیسم اثر متریزامید

ترکیبات ید ارگانیک مانند متریزامید از عبور اشعه ایکس از بدن جلوگیری می کنند در نتیجه تصویر ساختارهای بدن حاوی ید در مقایسه با ساختارهایی که حاوی ید نیستند مشخص شود.درجه شفافیت تولید شده توسط این ترکیبات به طور مستقیم با مقدار کل (غلظت و حجم) ماده کنتراست یددار در مسیر اشعه x متناسب است.
پس از تزریق داخل نخاعی به فضای ساب آراکنوئید، انتشار متریزامید در CSFامکان تصویربرداری فضای ساب آراکنوئید سر و کانال نخاعی را فراهم می کند.پس از تجویز داخل عروقی، متریزامید باعث کدورت عروق مسیر خود می شود و ساختارهای داخلی تا زمانی که توسط خون رقیق شود آشکار می شود.

فارماکودینامیک

متریزامید یک رادیوحاجب است که برای بهبود کنتراست ساختارهای داخلی بدن با استفاده از تکنیک های مختلف تصویربرداری مانند سی تی اسکن (CT) یا رادیوگرافی (تصویربرداری اشعه ایکس) مورد استفاده قرار می گیرد.

متریزامید دارای برخی از اثرات سمی است که به نظر می رسد به دلیل توانایی آن برای مهار متابولیسم گلوکز است.

فارماکوکینتیک

جذب : پس از تجویز خوراکی یا مقعدی جذب از دستگاه گوارش ناچیز است.

مقدار مصرف متریزامید

اطلاعاتی موجود نیست.

مصرف در بارداری

گروه N ( طبقه بندی نشده )

نظرات
    تاکنون نظری برای این مطلب درج نشده است.

پرسش از دکتر داروساز