سیستم ارزیابی عملکرد افراد

سیستم ارزیابی عملکرد افراد

تک تک مراحل در سیستم به افراد ارتباط داده می شود سیستم ارزشیابی افراد با توجه به کارکرد آنها و با در نظر گرفتن کلیه موارد ثبت شده توسط ایشان مورد محاسبه قرار می گیرد عملاً در این سیستم کسانی که تلاش بیشتری بکنند و نسخه بیشتری وارد کنند و دقت بیشتری داشته باشند در ارزیابی عملکرد نتیجه بهتری کسب می نمایند.

معرفی سیستم نرم افزار RPSI
به اشتراک گذاری: