کلردیازپوکساید قرص 5 م گ

کلردیازپوکساید قرص 5 م گداروی ژنریک: کلردیازپوکساید
953

کشور/شرکت iran
شکل دارویی tab
دوز دارو 5mg
نوع بسته بندی 100
شرایط نگهداری 15-30