نئورال(ساندیمون) شربت 0 سیکلوسپورین

نئورال(ساندیمون) شربت 0 سیکلوسپورینداروی ژنریک: سیکلوسپورین
585

نام برند تجاری Sandimmun Neoral
کشور/شرکت novartis/swiss
شکل دارویی oral solution
دوز دارو 100 mg/ml,50 ml
نوع بسته بندی 1
شرایط نگهداری 15-30