ساندیمون(نئورال)50 م.گ/1م.ل آمپول سیکلوسپورین

ساندیمون(نئورال)50 م.گ/1م.ل آمپول سیکلوسپورینداروی ژنریک: سیکلوسپورین
585

نام برند تجاری Sandimmun
کشور/شرکت novartis/swiss
شکل دارویی amp
دوز دارو 50mg/ml
نوع بسته بندی 5
شرایط نگهداری 15-30