لاکروسپورین ( رستاسیس سینا دارو) 05/0 درصد قطره چشمی سیکلوسپورین 10 م.ل

لاکروسپورین ( رستاسیس سینا دارو) 05/0 درصد قطره چشمی سیکلوسپورین 10 م.لداروی ژنریک: سیکلوسپورین
585

نام برند تجاری Lacrosporin
کشور/شرکت sina darou/iran
شکل دارویی eye drop
دوز دارو 0.05%
نوع بسته بندی 1
شرایط نگهداری 15-30