اطلاعات دارویی آزیترومایسین

Azithromycin

آزیترومایسین Azithromycin

English

آزیترومایسین یک آنتی بیوتیک است که با باکتریها مقابله می کند. آزیترومایسین در درمان انواع عفونت های باکتریایی از جمله عفونت های مجاری تنفسی ، عفونت های پوست، التهاب گوش میانی، عفونت های تناسلی بدون درگیری کلامیدیایی و التهاب غیر گونوکوکی پیشابراه استفاده می شود.

گروه دارو: ماکرولیدها

مکانیسم اثر آزیترومایسین

آزیترومایسین به زیرمجموعه 70 S ریبوزوم باکتری متصل می شود و از اینرو سبب مهار سنتز پروتئین وابسته به RNA در دیوار سلولی باکتری می گردد.

فارماکودینامیک

آزیترومایسین یک آنتی بیوتیک ماکرولید نیمه سنتزی می باشد.ساختاری شبیه به اریترومایسین دارد ، آزیترومایسین غلظت داخل سلولی بیشتری از اریترومایسین دارد که باعث افزایش کارایی و طول اثر بیشتر می شود.

فارماکوکینتیک

فراهمی زیستی آزیترومایسین از راه خوراکی 37% می باشد.میزان جذب تحت تاثیر غذا قرار نمی گیرد. آزیترومایسین بطور گسترده ای در بافت ها منتشر می شوندبطوریکه غلظت دارو در بافت ها 50 برابر بیش از پلاسما خواهد بود.
آزیترومایسین به مقدار کم در کبد متابولیزه شده و مابقی بصورت تغییر نیافته عمدتا از راه صفرا دفع می گردد.نیمه عمر آزیترومایسین حدود 68 ساعت می باشد.

موارد مصرف آزیترومایسین

عفونت های باکتریایی

مقدار مصرف آزیترومایسین

مقدارمصرف معمول برای پنومونی: بزرگسالان :
پنومونی اکتسابی از جامعه:
- خوراکی:
فرم سریع الاثر: 500 mg خوراکی، در یک نوبت مصرف روز اول سپس 250 mg خوراکی یک بار در روز از روز دوم تا پنجم برای عفونت های خفیف.
- سوسپانسیون آهسته رهش:2 g خوراکی تک دوز برای عفونت های خفیف تا متوسط.
- تزریق داخل وریدی:500 mg داخل وریدی یک بار در روز بمدت حداقل 2 روز و بدنبال آن 500 mg (فرم سریع الاثر) خوراکی یکبار در روز تا تکمیل 7 الی 10 روز درمان.
مقدارمصرف معمول برای پنومونی : کودکان : پنومونی اکتسابی از جامعه:
- خوراکی:
فرم سریع الاثر:
6 ماه و سنین بالاتر:10 mg/kg ( حداکثر مقدار مجاز:500 mg/dose) تک دوزخوراکی روز اول سپس 5 mg/kg ( حداکثر مقدار مجاز:250 mg/dose)خوراکی یکبار در روز از روز دوم تا پنجم.
16 سال وسنین بالاتر: : 500 mg خوراکی، در یک نوبت مصرف روز اول سپس 250 mg خوراکی یک بار در روز از روز دوم تا پنجم برای عفونت های خفیف.
- سوسپانسیون آهسته رهش:
6 ماه و سنین بالاتر:
- کمتر از 34 کیلوگرم : 60 mg/kg تک دوزخوراکی برای عفونت های خفیف تا متوسط.
-34 کیلوگرم و بیشتر: 2 g تک دوزخوراکی برای عفونت های خفیف تا متوسط
16 سال وسنین بالاتر: 2 g تک دوزخوراکی برای عفونت های خفیف تا متوسط
- تزریق داخل وریدی: 16 سال وسنین بالاتر: 500 mg داخل وریدی یک بار در روز بمدت حداقل 2 روز و بدنبال آن 500 mg (فرم سریع الاثر) خوراکی یکبار در روز تا تکمیل 7 الی 10 روز درمان

هشدارها

1-اسهال ناشی از کلستریدیوم دیفیسیل عارضه ای است که با مصرف اغلب آنتی بیوتیک ها از جمله آزیترومایسین همراه است که شدت آن از اسهال خفیف تا کولیت کشنده متغیر است.
2-در صورت وجود نارسایی کبد یا کلیه، تاکی کاردی بطنی، پورفیری آزیترومایسین با احتیاط فراوان تجویز گردد.
3-مصرف آزیترومایسین در سالمندان با نظارت دقیق انجام پذیرد.
4- ازیترومایسین ممکن است باعث تشدید ضعف بیماران میاستنی گراویس شود.

نکات قابل توصیه

1- فرم قرص سریع الاثر و سوسپانسیون خوراکی آزیترومایسین بدون توجه به غذا مصرف گردد ولی فرم سوسپانسیون آهسته روش و کپسول ازیترومایسین باید یکساعت قبل از غذا و یا دو ساعت پس از صرف غذا مصرف گردد.
2-فرم سریع الاثر آزیترومایسین باید با فاصله از آنتی اسید حاوی آلومینیوم و منیزیوم مصرف گردد.

مصرف در بارداری

گروه B ( در این گروه از داروها، مطالعات بر روی حیوانات باردار نشانگر این بود که دارو خطری بر روی جنین ندارد، اما مطالعات کافی روی زنان باردار برای میزان خطر روی جنین در سه ماهه اول بارداری انجام نشده است.)

نظرات
    تاکنون نظری برای این مطلب درج نشده است.

پرسش از دکتر داروساز